Colección

Submitted by admin on Lun, 28/12/2020 - 16:00

Colección

Bloque 1

A colección do Museo do Pobo Galego está formada na súa maior parte por obxectos da vida cotiá que a sociedade galega creou e empregou para satisfacer as súas necesidades prácticas e espirituais. Aínda que comezou como colección etnográfica, centrada no mundo rural e mariñeiro, co paso do tempo foise ampliando cara a outros contidos tanto artísticos como históricos.

A principal característica da colección é que non se trata dunha compilación de pezas únicas ou senlleiras, de elevado valor económico, estético ou artístico. Son obxectos utilitarios de uso doméstico, persoal e ritual elaborados cunha finalidade e un valor de uso que o paso do tempo deixou esquecidos nos faiados. Cando a súa utilidade queda nun segundo plano, pasan a ser apreciados por outros motivos e comezan a adquirir valor cultural. Son eses obxectos da vida cotiá os que activan a nosa memoria e nos dan testemuño da forma de ser e de vivir da sociedade galega de tempos pasados, achegándonos información sobre os seus costumes, estilo de vida, estrutura social, crenzas, etc.

Imaxe destacado 1
Nasa
Debuxo J. Pena
Destacado bloque 1
"Son obxectos utilitarios de uso doméstico, persoal e ritual elaborados cunha finalidade e un valor de uso que o paso do tempo deixou esquecidos nos faiados"
Bloque 2

A colección acada hoxe en día preto de 15.000 pezas. Trátase dunha colección en continuo crecemento que segue medrando día a día grazas ás doazóns de particulares e institucións que constitúen o 90 % da colección. E do total da colección só o 15 % está exposto nas salas permanentes, gardándose o resto nas salas de reserva para montaxes de exposicións, actividades, préstamos e consultas.

A colección comezou a formarse cos fondos destinados ás tres primeiras salas abertas ao público en 1977: olaría, tecido e cestaría. Estes proviñan principalmente das achegas de patróns e patroas fundadoras: así, a sala de olaría nutriuse da magnífica colección de cerámica de Luciano García Alén e María García Ayaso, formada por pezas procedentes das diferentes aldeas oleiras de Galicia. A sala dos tecidos montouse a partir das achegas de Ramón Villares Paz e Cipriano Jiménez Casas, así como da recuperación das pezas do antigo Seminario de Estudos Galegos que formaran parte do seu Museo entre 1930 e 1936. O resto das pezas, especialmente a sala de cestaría, foron compradas a diferentes artesás e artesáns espallados por toda a xeografía galega, nun traballo de recollida encomendado a diversas persoas do Padroado do Museo.

Destacado bloque 2
"A colección supera hoxe en día as 15.000 pezas"
Imaxe destacado 2
Xeneral
Debuxo X.R. Marín
Bloque imaxe
Imaxe catálogo
Bloque título
ACCEDE AO CATÁLOGO EN LIÑA
Título cadro 1
Consultas e investigación
Texto cadro 1

A solicitude para o acceso ás coleccións de fondos materiais farase por escrito, remitindo ao MPG, debidamente cuberto e asinado, o formulario de solicitude. O FORMULARIO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DUNHA EXPLICACIÓN RAZOADA DO PROXECTO QUE SE PRETENDE REALIZAR.

- coleccion@museodopobo.gal
- 981583620
- Belén Saenz-Chas
Título cadro 2
Reprodución
Texto cadro 2

A solicitude de reprodución dos fondos materiais, documentais e bibliográficos farase por escrito, remitindo ao Museo do Pobo Galego, debidamente cuberto e asinado, o formulario de solicitude.

A tarifa por cada reproducción dixital é de 12€ (IVE incluído).

Título info
Doazóns

Texto info

Construír a colección do Museo do Pobo Galego non sería posible sen as doazóns dunha longa listaxe de persoas desde a propia fundación da institución. Se tes unha peza que cres que podería facer parte dela e queres doala ao Museo, estas son as condicións para o procedemento.

Dropdowns
Pie info
PARA CALQUERA OUTRA CONSULTA SOBRE A COLECCIÓN
- coleccion@museodopobo.gal
- 981 583 620
Cristo do desencravo, 1780-1800
FERREIRO SUÁREZ, José (1738-1830, escultor). Santiago de Compostela
Botes tipo tanque da Botica do Hospital Real
Santiago de Compostela. Real Fábrica de Sargadelos (3ª época 1845-1862)
Zanfona. Ca. 1900.

Proceso de fotografado en 3D (ou 360o) da Zanfona do antigo Seminario de Estudo Galegos.

Traxe feminino da burguesía e fidalguía

Belle Epoque, 1889-1914

Ídolo feminino

Cultura Castrexa. Caraveles. Urdilde (Rois)

Traxe de ir a misa de Xenerosa Penabad
Muras, ca. 1872
Ámboa
Gundivós (Sober)
Medalla da Batalla de Rande con mapa da ría de Vigo

Raíña Ana de Inglaterra, 1702

Restauración do Pantocrátor de Santa Baia de Camba (Rodeiro)

Escultura do século XII

Xugo de sachadora, feito polo carpinteiro Francisco Cerviño García
O Pouso, San Xiao de Vea (A Estrada)
Cobertor de gurullo ou levante
Estopa, farrapos e la. Terras da Ulla
Espadeleiro, 1915-1925
Val de Vea (A Estrada)